Monday, February 6, 2017

Nekko Go To Japan and Taiwan

Nekko Go To Japan and Taiwan
วันนี้ - 17 เมษายน 2560เงื่อนไขรายการ   
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฏหมายกำหนด                       
• ผู้โชคดีที่รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี                       
• กำหนดการ จับรางวัลวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต แอน สปา                       
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/torotorothailand และ www.facebook.com/nekkocatfood ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

No comments:

Post a Comment