Tuesday, February 21, 2017

ตะลุยเกาะแมว Nekko Go To Japan and Taiwan

ตะลุยเกาะแมว Nekko Go To Japan and Taiwan
วันนี้ - 17 เมษายน 2560

ลุ้นเป็นผู้โชคดี‼️ ตะลุยเกาะแมว 🐱 อาโอชิมะ ที่ประเทศญี่ปุ่น 🎌และ หมู่บ้านแมว โฮวต้ง ที่ประเทศไต้หวัน สวรรค์ของเหล่าทาสแมว ฟรี!! 5 วัน 3 คืน
เพียงซื้อ อาหารแมวเน็กโกะ, ขนมแมวโทโร โทโร่, ขนมแมวโทโร โทโร่ พลัส และ ขนมสุนัขโทโร โทโร่ รสใดขนาดใดก็ได้
ลุ้นรางวัล จำนวน 12 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง
มูลค่า 50,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท 🎉

⭐️ กติกาการร่วมสนุกและเงื่อนไข ⭐️
1. เขียนชื่อ - ที่อยู่ และเบอร์โทร ลงบนฉลากอาหารแมวเน็กโกะ, ขนมแมวโทโร โทโร่, ขนมแมวโทโร โทโร่ พลัส และ ขนมสุนัขโทโร โทโร่ รสใดขนาดใดก็ได้
2. หย่อนซองเปล่าลงในกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือส่งมาที่ตู้ ปณ.1059 ปณฝ.สวนพลู กรุงเทพฯ 10121
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองในวันและเวลาทำการภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนของชิงโชครางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน แต่สิทธิที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฎชื่อซ้ำกัน คณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีท่านอื่นแทน
5. ในการจับชิ้นส่วน หากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งสรรพากร ทป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
⭐️ ระยะเวลาร่วมสนุก ⭐️
✔️ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 17 เมษายน 2560
✔️ หมดเขตรับชิ้นส่วน วันที่ 17 เมษายน 2560
✔️ จับรางวัล วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต แอน สปา เลขที่ 11 ซ. รังสิต-นครนายก 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
✔️ ประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/torotorothiland และ www.facebook.com/nekkocatfood ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

No comments:

Post a Comment