Sunday, June 11, 2017

ส่งฝาลุ้นมอเตอร์ไซค์ ไปดูบอลนัดชิงที่อังกฤษกับพี่แอ๊ด

ส่งฝาลุ้นมอเตอร์ไซค์ ไปดูบอลนัดชิงที่อังกฤษกับพี่แอ๊ด
วันนี้ - 25 ตุลาคม 2560


รายการ “ส่งฝาลุ้นมอเตอร์ไซค์ ไปดูบอลนัดชิงที่อังกฤษกับพี่แอ๊ด” *รางวัลที่ 1 รางวัลแพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ รวม 7 วัน 4 คืน พร้อมตั๋วชมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกคัพ (คาราบาวคัพ) 2017-2018 นัดชิงชนะเลิศ รวม 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 180,000 บาท รวมมูลค่า 1,800,000 บาท (ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ค่าเชื้อเพลิงการบิน ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ ที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน รถโดยสาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว ค่าอาหาร 12 มื้อ พร้อมตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล รางวัลแพ็คเกจนี้ ไม่รวมค่าทำพาสสปอร์ต ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทิปพนักงานขับรถ ผู้ที่เดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง และส่งหนังสือเดินทางให้ บริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด) **รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น Carabao Limited รวม 100 รางวัล มูลค่ารวม 4,500,000 บาท โดยจับรางวัลรวม 4 ครั้ง ณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ถ.ปานวิถี ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ก.ค. 60 จำนวน 34 รางวัล ประกาศผลทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2 ก.ย. 60 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ส.ค. 60 จำนวน 33 รางวัล ประกาศผลทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2 ต.ค. 60 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ก.ย. 60 จำนวน 35 รางวัล และครั้งที่ 4 วันที่ 31 ต.ค. 60 จำนวน 8 รางวัล ประกาศผลทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 17 พ.ย. 60 และจะประกาศผลรวมรายชื่อทั้งหมดทาง www.carabao.co.th บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนของรางวัลทั้งหมด เป็นเงินสดได้ และสำหรับรายการแพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่วีซ่าของผู้โชคดีไม่ผ่าน และ/หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศอังกฤษ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2528

No comments:

Post a Comment